ภาควิชาพยาธิวิทยาประกอบด้วยบุคลากร สายอาจารย์และสายสนับสนุน ดังนี้

      คณาจารย์ 23 ท่าน

และบุคลากรในหน่วยงานบริการ 12 หน่วยงาน

หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต
หน่วยเคมีคลินิก
หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก
หน่วยจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
หน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
หน่วยธาลัสซีเมีย
หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา
หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค
หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา  
หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์
หน่วยโลหิตวิทยา
หน่วยรับส่งสิ่งส่งตรวจ
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (เพื่อผู้ป่วยฉุกเฉิน)

และหน่วยงานสนับสนุน 3 หน่วยงาน

สำนักงานภาควิชา
หน่วยจ่ายกลาง