สิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอก  สิ่งส่งตรวจจากหอผู้ป่วย
     
วิทยา สิงห์ขรณ์
นักเทคนิคการแพทย์
หัวหน้างาน (TMR)
นุชจิเรศ แซ่ตั้ง
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลชำนาญงาน
มิณตรนีย์ มะหมัด
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
(QMR)

ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนทางห้องปฏิบัติการ

     
อรอนงค์ พงศ์ทิพย์พนัส
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ฐิติภัค อินทร์ปรุง
พนักงานห้องปฏิบัติการ
วิภา เอ่งฉ้วน
พนักงานห้องปฏิบัติการ
     
กนกกาญจน์ หริรักษ์หรรษา
นักเทคนิคการแพทย์
(Doc Con)
กิติยา กิติยามาศ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
สุนิสา ละอองแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
     
ธีรกานต์ ชูเมือง
พนักงานห้องปฏิบัติการ
  สิทธิพัฒน์ พงศ์ทิพย์พนัส
พนักงานห้องปฏิบัติการ