อ.นพ.อนุชิต บูรณะถาวรสม
อาจารย์แพทย์
หัวหน้าหน่วย
 ดร.พรนภัส สุระสมบัติพัฒนา
อาจารย์
 
     
ณัฐฐากูร วุฒิภูมิ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
พิเศษ
หัวหน้างาน
สมพร ศรีไตรรัตน์ชัย
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
(QMR)
รุ่งเรือง จารุมโนกุล
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ


ธำรงวิทย์ ชัยจรูญพร
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
       
อรนาถ สุดเดียวไกร
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 ไพวรรณ์ ขันติกิจ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
(Doc Con)
เกตุลดา เพ็งเกต
นักเทคนิคการแพทย์
อนุสรา วงกตศิลา
นักเทคนิคการแพทย์
       
ปิยะพงษ์ เกิดผล
นักเทคนิคการแพทย์
 
ปนิษฐา มีทอง
นักเทคนิคการแพทย์
ศศิภา จิตวรรณา
นักเทคนิคการแพทย์
 
        
กุศล ณ สงขลา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญการ 
สุวัต ชูกำเนิด
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงาน  
 บุญญา พรหมมา
พนักงานห้องปฏิบัติการ
นภัสกร อาวะภาค
พนักงานประจำห้องทดลอง