อ.ดร.วณิชชา เทพาขันธ์ 
หัวหน้าหน่วย
 
     
  ศตรณ กาญจนโอภาส
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้างาน (TMR)

 

กรทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(QMR)

       
    นิภาพร หมานหนู
พนักงานประจำห้องทดลอง