นันท์นภัส ทองบุญ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วย (TMR)
 
วาสนา นวลละออง
นักเทคนิคการแพทย์ (QMR)
พีชนะ เอียดสกุล
นักเทคนิคการแพทย์
หัวหน้างาน (Doc Con)
ชนนิกานต์ หนูหอม
นักเทคนิคการแพทย์
 
ปรีดา อบสุวรรณ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญการ
  กุลธิดา ทีปรักษพันธุ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญการ
จุไร ไฝนุ้ย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญงาน
 บัญชา รุยอ่อน
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญงาน
 เสงี่ยม เพ็ชรบรรจง
พนักงานบริการ