ดร.วิไลวรรณ ศรีวิมล
อาจารย์
เพ็ญศิริ ชูส่งแสง
นักเทคนิคการแพทย์
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วย
อโณทัย โภคาธิกรณ์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้างาน (Doc Con)
     
อภิชาติ มูซอ
นักเทคนิคการแพทย์
ชำนาญการ
พัฒนพงศ์ ชูส่งแสง
นักเทคนิคการแพทย์
 พิพัฒน์ชัย อภิรักษ์ธัญกร
นักเทคนิคการแพทย์
     
ถวิล ประสงค์ทรัพย์
นักเทคนิคการแพทย์
พิทยา ตรีรัตน์
นักเทคนิคการแพทย์
บราลี หมื่นเนียม
นักเทคนิคการแพทย์
     
ภัสพิมล มากคง
นักเทคนิคการแพทย์
สายฝน ศรีสุข
นักเทคนิคการแพทย์
ศรายุทธ เพชรชัยทอง
นักเทคนิคการแพทย์
     
ยุภาวดี แย้มสุวรรณ
นักเทคนิคการแพทย์
ธนัญภรณ์ ศรีวทัญญู
นักเทคนิคการแพทย์
 บุญเลิศ วิไลรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญงาน
     
ไปรวิน พิมพาชะโร
พนักงานห้องปฏิบัติการ
วรวรรณ ศิริสมบัติ
พนักงานประจำห้องทดลอง
ฐนิสร คงแก้ว
พนักงานห้องปฏิบัติการ
     
   ประกายดาว ชุมอินทร์
พนักงานห้องปฏิบัติการ