พญ.กันตรัตน์ กุศลธรรมรักษ์
แพทย์

วรากร เพชรเกลี้ยง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วย

  ณรงค์ ยันเยี่ยม
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวหน้างาน (TMR)
     
ประภาภรณ์ จิตต์ภักดี
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ


วรรณวิมล ยินดี 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
(QMR)
จุฑารัตน์ นักฟ้อน
นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(Doc Con)
     
ทนงศักดิ์ ยีละ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญงานพิเศษ
นาฏสุดา ถาวรสุข
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญการ
สันติ เสียมไหม
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญการ 
     
จรัส ชายกุล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญการ
  พรกนก ศักดิ์ศรีศิริสกุล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญการ

เปรมจิต ทั่งตระกูล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
 สุวิมล บุญทองขาว
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
สรัญญา หัสรินทร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญการ
 จรินทร์ บัวแก้ว
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
     
ฌัชชานันท์ ชูช่วย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญงาน
สาริศา ทองเจือ
นักเทคนิคการแพทย์
วนัญญา สวนจันทร์
นักเทคนิคการแพทย์
     
สิริพร ยันตะสิริ
นักเทคนิคการแพทย์
สุนารี แซ่โจ้ง
นักเทคนิคการแพทย์
เกศรา ดามัน
นักเทคนิคการแพทย์
     
     
  งานห้องบริจาคโลหิต  
     
พิมภิลาลัย ชูถนอม
พยาบาลชำนาญการ
รองหัวหน้าหน่วย
สุภาภรณ์ มานีวัน
พยาบาลชำนาญการพิเศษ
สุมรวดี มุสิกพันธ์
พยาบาลชำนาญการพิเศษ
     
ดวงฤทัย หมวดเอียด
พยาบาลชำนาญการ
ขวัญใจ จิตนุรักษ์
พยาบาลชำนาญการ
วิไลวรรณ นะชาตรี
พยาบาลชำนาญการ
     
  ศุภรัตน์ บูรณะนายก
พยาบาล
 
   ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนทางห้องปฏิบัติการและงานห้องบริจาคโลหิต
     
 ชนินพร ยอดสวัสดิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
 ดวงกมล กาญจนมิ่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 รัชนู ทองหนู
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
     
ศรีสุดา วิบูลย์พันธ์
พนักงานช่วยการพยาบาล
 อำไพ บวรเสนีย์
 พนักงานช่วยการพยาบาล
ประกิจ ประดับศรี
พนักงานช่วยการพยาบาล
พิทักษ์ อุทัยแจ่ม
พนักงานช่วยการพยาบาล
อนันตชัย หมัดอุหมาด
พนักงานห้องปฏิบัติการ
 อังกูร ไพศาล
 พนักงานห้องปฏิบัติการ
เทพคเชนทร์ ทองช่างเหล็ก
พนักงานห้องปฏิบัติการ
วนิดา แก้วเรืองศรี
พนักงานห้องปฏิบัติการ
พลพจน์ ลีวรรธนโรจน์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
 
สมชาย คงแก้ว
พนักงานประจำห้องทดลอง
  ณัฐกร รอดสุต
พนักงานประจำห้องทดลอง