หน่วยพยาธิกายวิภาค

ศ.นพ.วิญญู  มิตรานันท์
(เกษียณ)

รศ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์
(เกษียณ)
รศ.พญ.ปารมี  ทองสุกใส
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รศ.พญ.เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ
(เกษียณ)
อ.มุกดา ปลูกผล
(เกษียณ)
รศ ดร.สุภาพร สุวิวัฒน์
 
  ผศ.นพ.อนุพงศ์ นิติเรืองจรัส
รองคณบีฝ่ายโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม

อ.นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ์
หัวหน้าหน่วยพยาธิกายวิภาค

หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 
     
 อ.นพ.กิตติศักดิ์ ศรีพงษ์
หัวหน้าหน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา
อ.นพ.วิระชัย  สมัย
รักษาการหัวหน้าภาค
 อ.นพ.วิธู พฤกษนันต์
     
หน่วยจุลชีววิทยา
   
  อ.ดร. มิ่งขวัญ ยิ่งขจร
หัวหน้าหน่วยจุลชีววิทยา
 
หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต
   
  ผศ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ  
หน่วยเคมีคลินิก
   
  อ.ดร.วิไลวรรณ ศรีวิมล  
หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 
     
  อ.นพ. อนุชิต บูรณะถาวรสม
หัวหน้าหน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา
อ.ดร.พรนภัส สุระสมบัติพัฒนา
หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์
     
  ผศ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ อ.พญ.ดร.ฉริยาวรรณ จรัลสวัสดิ์
หัวหน้าหน่วยมนุษยพันธุศาสตร์
 อ.ดร. อารีย์รัตน์ หนูนวล 
หน่วยโลหิตวิทยา
     
  อ.ดร. ทิพรัตน์ เพ้งหลัง คงแก้ว  
   หน่วยธาลัสซีเมีย
     
 

อ.ดร.วณิชชา เทพาขันธ์
หัวหน้าหน่วยธาลัสซีเมีย