อ.ดร.ทิพรัตน์ เพ้งหลัง คงแก้ว
อาจารย์
รองหัวหน้าหน่วย

ชวดี นพรัตน์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วย 
สาริษฐา บัวทอง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(QMR)
     
จุฬาลักษณ์ คงกัน
นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หัวหน้างาน (TMR)
เชาวณี วังช่วย
นักวิทยาศาสตร์สุขภาพชำนาญการ
ชฎาภรณ์ นกคง
นักเทคนิคการแพทย์
     
กุลนันทน์ แก้วโชติ
นักเทคนิคการแพทย์
ฟาดิ้ล ศรีวรรณยศ
นักเทคนิคการแพทย์
เมย์นภา แซ่ลิ่ม
นักเทคนิคการแพทย์
     
กันตา เติมสังข์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญการ
ลัดดาวัลย์ มนัสธีรภาพ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญา ธรรมชาติ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญการ

     
พรตรี กิติคุณ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
นวลตา นัคราบัณฑิตย์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงานพิเศษ (Doc Con)
สุธาสินี สันแอ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงานพิเศษ
     
ดาริน ชวะกูล
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงานพิเศษ
สุนทร แก้วพิบูลย์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงาน
ละออง ทองคง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงาน
     
พเยาว์ อินทนาคม
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงาน
เกษนี อำไพชัยโชค
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงาน
กลิ่น กาละ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงาน
     
     
     
พเยาว์ รัตติโชติ
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระภี สุขสวัสดิ์
พนักงานประจำห้องทดลอง
อรุณี ขาวเป็นคง
พนักงานห้องปฏิบัติการ