อ.พญ.ดร.ฉริยาวรรณ จรัลสวัสดิ์
อาจารย์แพทย์
หัวหน้าหน่วย
ผศ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ
อาจารย์แพทย์
อ.ดร.อารีย์รัตน์ หนูนวล
อาจารย์ 
     
นพ.ศศิพงศ์ ตรงนิตย์
แพทย์
สมแข พวงเพ็ชร
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญการพิเศษ
จริยา ข่ายม่าน
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญการ
     
 พรรธิภา นิชานนท์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญการ (QMR)
เสาวนีย์ ยูโซะ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
เธียรชัย เบญจพลพิทักษ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
อัศนัย จันทรพงค์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Doc Con)
ศิริพร กลอดแก้ว
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ธีรยุทธ คงคากุล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
 วรทัย ไหมศรีขาว 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวหน้างาน (TMR)
 สุรศักดิ์ ขุนทอง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ออรฎาวรรณ ปล้องอ่อน
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
  พรศิริ แสงมณี
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์