ศ.นพ.วิญญู มิตรานันท์
อาจารย์แพทย์
อ.นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ์
อาจารย์แพทย์

หัวหน้าหน่วย
รศ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์
อาจารย์ 
รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส
อาจารย์แพทย์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
     
 รศ.พญ.เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ
อาจารย์แพทย์
 ผศ.นพ.อนุพงศ์ นิติเรืองจรัส
อาจารย์แพทย์

รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม
 รศ.ดร.สุภาพร สุวิวัฒน์
อาจารย์
อ.นพ.ภูวดล เวชวิทยาขลัง
อาจารย์แพทย์ 
       
 พญ.สิริอร แดงละอุ่น  พญ.จิราพร พรหมจรรย์  พญ.ณัฐสุดา ปริญญาคุปต์ นพ.จารุกิตติ์ ตันติพิสิษฐ์  
       
นพ.ภีมพล โชคชัยเพิ่มพูลผล  นพ. นราวิชญ์ มีมงคล  พญ.พัชริภา ไสยะ  
 
 มัณฑนา จินเดหวา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สาลีนี ลิ่มธรรมรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
 สุดารัตน์ จูเส้ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(Doc Con)
ฐิตาภา และสัน
นักวิทยาศาสตร์
(QMR)
วรศา ทองคำ
นักวิทยาศาสตร์
 สิรินาถ นาคมนต์
นักวิทยาศาสตร์
สิริวงศ์ ลัทธกาญจนัง
นักวิทยาศาสตร์
อรปวีณ์ พันธุเวทย์
นักวิทยาศาสตร์ 
       
แสงมณี รัศมี
นักวิทยาศาสตร์
(TMR)
 รัศมาพร นนทิการ
นักวิทยาศาสตร์
 อำพรณ์ แก้วจันทร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
จิราภรณ์ มหาวงค์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
       
อนงค์นาถ สุทธิรัตนพันธ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชัชวาล สายศิลป์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศริยา เดชะเมธากุล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
       
 สมนึก ขุนฤทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญงาน
ภูศิตา จันทร์อินทร์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำนาญงาน 
สุรศักดิ์ นาคคง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
 
     
 นพมาศ ศรีสุวรรณวิเชียร
พนักงานช่วยการพยาบาล
โยธิน บิลยะแม 
พนักงานห้องปฏิบัติการ
กานดา ต้องมิตร
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ลุคมาน หะยีแยนา
พนักงานห้องปฏิบัติการ
       
   ณัฐสุดา นัคราบัณฑิตย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 ธนัฐฐา บุญสนอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร