อ.นพ.วิระชัย สมัย
อาจารย์แพทย์

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
อ.นพ.กิตติศักดิ์ ศรีพงษ์
อาจารย์แพทย์

หัวหน้าหน่วย
อ.นพ.วิธู พฤกษนันต์
อาจารย์แพทย์
 
   
  นพ.โกเมศ โฆษะวิวัฒน์
แพทย์
 
จินตนา ประดุจกาญจนา
นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการพิเศษ
อานุไร จิตต์สุรงค์
นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการพิเศษ (QMR)
พจนีย์ สุนทโร
นักเทคนิคการแพทย์ 
หัวหน้างาน (TMR)
 
สุภนิดา เทพจันทร์
นักเทคนิคการแพทย์
ปกพล คีรีลักษณ์
นักเทคนิคการแพทย์ 
ณาฏวดี เอี่ยวเจริญ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

(Doc Con)
กุลณดาวีร์ อรนพ
พนักงานพิมพ์
เสาวณิต มณีโชติ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 สมศรี สุขชาติ
พนักงานห้องปฏิบัติการ