อ.นพ.วิระชัย สมัย
หัวหน้าหน่วย
 
 
สากล สุวลักษณ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญการพิเศษ
  อารมย์ สมบัติมาก
พนักงานห้องปฏิบัติการ
(QMR, Doc Con)