ชญาทิพย์ ปานแจ่ม
นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้าหน่วย
(TMR)
พวงทิพย์ สุขบัวแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
รองหัวหน้าหน่วย
(QMR)
 ธนรัช แก้วณรงค์
พนักงานธุรการ
 ธิติยา พรหมน้ำดำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(Doc Con)
พัสญา วิเทียมญลักษณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ณัฐญา เกื้อสุข
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
     
 ไตรภพ ชำนาญจิต
พนักงานบริการ
   จรัญ มุสิกะไชย
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน 
  ห้องเตรียมสารละลาย  
   
  อนุชา โพธิกุล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์