ดร.มิ่งขวัญ ยิ่งขจร 
อาจารย์
หัวหน้าหน่วย
 
ณัฐณิชา อิงวิยะ
นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการพิเศษ
มันฑนา เพ็งมาก
นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการพิเศษ
สุรีรัตน์ เจะและ
นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการพิเศษ (TMR)
วราพร เลาหพฤฒิสาร
นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการพิเศษ
เบญจมาศ ธรรมจรุงวงศ์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้างาน (QMR)
อุไรวรรณ รัตนมณี
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ศรัญญา ศศิธร
นักเทคนิคการแพทย์ (Doc Con)
สุนทรา กาวิละ
นักเทคนิคการแพทย์
วีระพันธ์ รักช้าง
นักเทคนิคการแพทย์
     
  วรวุฒิ ด้วงสีเงิน
นักเทคนิคการแพทย์
 
วรรณา อินทสระ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงาน
 สมพร ทองเพ็ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงาน
เชิดศักดิ์ มหาวงค์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงาน
ปรีชา สุขสวัสดิ์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ประชิต เคลือบเพ็ชร์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
จารุณี อักษรดำ
พนักงานห้องปฏิบัติการ
     
  ณิชกมล หนูคง
พนักงานห้องปฏิบัติการ