ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปี 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วารสาร
1. Preliminary results of a new automatic-cell image analysis system for the quantitative measurement of estrogen receptor expression in breast cancer. Boonyaphiphat P and Phukpattaranont P. Asian Arch Pathol 2008 Jan-Mar; 6(1):12-18.
2.  Eosinophilic pustular folliculitis (EPF): a case report and literature review.  Cherdpongtakit N, Auepemkiate S. Songkla Med J 2008 (Mar-Apr);26(2):201-206.
3. Primary non-Hodgkin’s Lymphoma of the Uterine Cervix.   Hanprasertpong J, Hanprasertpong T, Thammavichit T, Kongkabpan D, Tungsinmunkong K, Chandeying N. Asian Pac J Cancer Prev. 2008 Apr-Jun;9(2):363-6. 
4.  Genetics of autism.  Limprasert P. Siriraj Med J  2008 Sep; 60(5):305-9.
5.  Primary Cutaneous Extranodal NK/T-cell Lymphoma, Nasal type: A case report. Mitarnun W and Pradutkanchana J. Asian Arch Pathol 2008 Jan-Mar; 6(1):49-53.
6. Should liver Involvement in Epstein-Barr virus (EBV) Associated Peripheral T-cell Proliferative Disease be Called “EBV Hepatitis”? Mitarnun W, Kaysut K.   Asian Arch Pathol 2008 Jan-Mar; 6(1):41-48. 
7.  Tissue reaction to new scalp clips. Ratanalert S, Chittrakarn S, Mittranun W, Prasertsan S. Br J Neurosurg. 2008 Feb;22(1):79-82.
8.  Change of argyrophil endocrine cell in the gastrointestinal tract of ovariectomized rats fed with young coconut juice. S.Ibrahim, R.Nisaudah, K.Pornphimol, B.Plyakorn, C.Kanyuphak, M.Winyou. Malysian J Microscopy 2008;4:237-245.
9. Non-fatal injury carsed by shotshell ammunition: Report of three cases with ballistic study. Samai W and Ma-a-lee A. Asian Arch Pathol 2008 Jan-Mar; 6(1):37-40. 
10.  Outcomes of pediatric nephroblastoma in southern Thailand. Sangkhathat S, Chotsampancharaen T, Kayasut K, Patrapinyokul S, Chiengkriwate P, Kitichet R, Maipang M. Asian Pac J Cancer Prev. 2008 Oct-Dec;9(4):643-7.
11. Papillary carcinoma of the thyroid gland in a child of thyrotoxicosis patient receiving radioactive iodine therapy: report of a case. Sangkhathat S, Patrapinyokul S, Chiengkriwate P, Kritsaneepaiboon S, Kayasut K, Pramphapa T, Maipang M.      Pediatr Surg Int. 2008 Jun;24(6):747-50. Epub 2008 Apr 15. 
12.   HPV genotyping in cervical cancer in Northern Thailand Adapting the linear array HPV assay for use on paraffin-embedded tissue. Siriaunkgul S, Suwiwat S, Settakorn J, Khunamornpong S, Tungsinmunkong K, Boonthum A, Chaisuksunt V, Lekawanvijit S, Srisomboon J, Thorner PS. Gynecol Oncol. 2008 Mar;108(3):555-60. Epub 2008 Jan 15.
13.  Free radical scavenging and cytoprotective activity of Salacia euphlebia Merr. Subhadhirasakul S, Keawpradub N, Promwong C, Yuenyongsawad S. Natural Product Communication 2008;3:211-4.
14.  High-risk Human Papillomavirus and P16INK4a Protein Expression as a Predictor of preinvasive and Invasive Cancer of the Cervix Uteri. Tungsinmunkong K, Suwiwat S, Boonyaphiphat P, Dechsukhum C and Sriplung H. Asian Arch Pathol 2008 Jan-Mar; 6(1):1-11.
15.  Interobserver Reproducibility in Determining p16 Overexpression in Cervical Lesions : Use of a Combined Scoring Method. Vinyuvat S, Karalak A, Suthipintawong C, Tungsinmunkong K, Kleebkaow P, Trivijitsilp P, Siriaunkgul S, Triratanachat S, Khunamornpong S, Chuangsuwanich T, Settakorn J. Asian Pac J Cancer Prev. 2008 Oct-Dec;9(4):653-7.
16. Production and Purification of Burkholderia Pseudomallei BipD Protein. Visutthi M, Jitsurong S, Chotigeat W.  Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2008 Jan;109-14. 
17. Overall expression of beta-cateinin outperforms its nuclear accumulation in predicting outcomes of colorectal cancers. Wanitsuwan W, Kanngurn S, Boonpipattanapong T, Sangthong R, Sangkhathat S. World J Gastroenterol 2008(October 21);14(39):6052-9.
18.  In-house reagent for creatinine in Synchron CX-3 delta. Choosongsang P, Bodhikul A, Ruengrairatanaroj P, Wilirat B, Choosongsang P. Songkla Med J.  2008 (Jan-Feb);26(1):53-60.
19.  Comparison of LDL-cholesterol using the Friedewald calculation and homogeneous enzymatic assay. Choosongsang P, Musigawan P, Chayanannukul W, Wannapong N, Pokathikorn A. Songkla Med J.  2008 (Jan-Feb);26(1):43-52.
20. Evaluation of the clump formation test to detect enteroaggregative Escherichia coli in stool samples. Phengmak M, Kongmuang U and Kalnauwakul S.   Asian Arch Pathol 2008 Jan-Mar; 6(1):19-26.
21. The cross-reaction among leptospiral serovars in the microscopic agglutination test for detection of acute leptospirosis. Sutivijit Y, Pradutkanchana S and Pradutkanchana J. Asian Arch Pathol 2008 Jan-Mar; 6(1):27-36. 
22. การเตรียมน้ำเลือดอย่างง่ายเพื่อใช้ทดสอบหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินด้วยกระแสไฟฟ้า. ชวดี นพรัตน์, ละออง ทองคง, พเยาว์ อินทนาคม, นวลตา นัคราบัณฑิตย์. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2008(พ.ค.-มิ.ย.51);275-82. 
23. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทดสอบ reticulocyte count โดยวิธีย้อมสี supravital stain ด้วยสี New Methylene Blue.  นวลตา นัคราบัณฑิตย์,  กันตา เดิมสังข์,  ลัดดาวัลย์ มนัสธีรภาพ, ชวดี นพรัตน์. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2008(พ.ค.-มิ.ย.51);283-90. 
24.  ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุทางจราจรบนท้องถนนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. ประเสริฐ  ศรีเพ็ชร์,สุคนธ์  ประดุจกาญจนา.  สงขลานครินทร์เวชสาร. 2008(มีค.-เมย 51);135-40. 
25.  การวิเคราะห์ผลการตรวจโครโมโซมจากเลือดในผู้ป่วย 4,954 ราย ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. สมแข พวงเพ็ชร, เชตุพล พูลจันทร์, จริยา ข่ายม่าน, อุไรวรรณ จิโนรส, สินิจธร รุจิระบรรเจิด, พรพรต ลิ้มประเสริฐ. Thai Journal of Genetics 1(2):146-62.