ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปี 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วารสาร
1. Human papillomavirus type16 (HPV16) E6 gene variations in cervical intraepithelial lesion from Thai women. A. Chaiwongkot, I. Pientong, T. Ekalaksananan, B. Kongyingyoes, S. Siriaungkul, C. Suthippintawong, S. Vinyuvat, K. Tungsinmunkong, S. Triratanachat, T. Chuangsuwanich.  European Journal of Cancer Supplements, Volume 7, Issue 2, September 2009, Pages 452-453.
2. Detection of inducible clindamycin resistance in staphylococci by disk diffusion induction test. Chelae S, Laohaprertthisarn V, Phengmak M, Kongmuang U, Kalnauwakul S.  J Med Assoc Thai. 2009 Jul;92(7):947-51.
3. Human Papillomavirus 16 (HPV 16) and it’s E2 Polymorphisms in High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL) and Squamous Cell Carcinomas (SCC). Prasitthimay C, Pientong C, Ekalaksananan T, Suwiwat S, Triratanachat S, Chuangsuwanich T.  KKU Res J (GS) 9(2);April-June 2009:88-97.
4. Correlation between molecular and histopathological diagnoses of B cell lymphomas in bone marrow biopsy and aspirates. Ilgenfritz RB, Kayasut K, Le Tourneau A, Calendini OA, Ouafi L, Marzac C, Diebold J, Devez F, Ducruit V, Bouchet PE, Audouin J, Molina TJ.  J Clin Pathol. 2009 Apr;62(4):357-60.
5. Comparability of different pathologic protocols in sentinel lymph node evaluation: an analysis of two step-sectioning methods for the same patients with breast cancer. Kanngurn S , Chewatanakornkul S, Premprapha T, Thongsuksai P. Arch Pathol Lab Med. 2009 Sep;133(9):1437-40.
6. Comparative antiulcer effect of  bisdemethoxycurcumin and curcumin in a gastric ulcer model system. Mahattanadul S, Nakamura T, Panichayupakaranant P, Phdoongsombut N, Tungsinmunkong K , Bouking P.  Phytomedicine. 2009 Apr;16(4):342-51.
7. Detection of PAX/FKHR fusion by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR): an adjunctive molecular diagnosis in pediatric alveolar rhabdomyo-sarcoma. Maneechay W, Sangkhathat S, Kanngurn S, Kayasut K, Chotsampancharoen T. Songkla Med J 2009(Sep-Oct);27(5):405-14.
8. Cushing's syndrome in an infant secondary to malignant adrenocortical tumors with somatic mutation of beta-catenin. Pusantisampan T, Sangkhathat S, Kanngurn S, Kayasut K, Jaruratanasirikul S, Chotsampancharoan T, Kritsaneepaiboon S. Pediatr Dev Pathol. 2009 Oct 19. Pusantisampan T, Sangkhathat S, Kanngurn S, Kayasut K, Jaruratanasirikul S, Chotsampancharoan T, Kritsaneepaiboon S.  Pusantisampan T, Sangkhathat S, Kanngurn S, Kayasut K, Jaruratanasirikul S, Chotsampancharoan T, Kritsaneepaiboon S. Pediatr Dev Pathol. 2009 Oct 19.
9. PO29-FR-18 Intracranial pachymeningitis associated with Sweet's syndrome. S. Setthawatcharawanich, N. Preejawai, K. Kayasut.  Journal of the Neurological Sciences, Volume 285, Supplement 1, October 2009, Page S316.
10. Predictors of the residual disease of high-grade lesions and microinvasive squamous cell carcinoma of the cervix following conization. Saeaib N, Boonyapipat S, Tungsinmunkong K, Liabsuetrakul T.  J Med Assoc Thai. 2009 Nov;92(11):1406-12.
11. Correlation of epidermal growth factor receptor mutation, immunohistochemistry, and fluorescence in situ hybridization in esophageal squamous cell carcinoma. Sunpaweravong P, Suwiwat S, Sunpaweravong S, Puttawibul P, Mitarnun W.  J Med Assoc Thai 2009 Sep;92(9):1136-42.
12. A Rare Missense Mutation, c.910A>G (p.K304E), of the MECP2 Gene in a Thai Girl with Classical Rett Syndrome. Tanpor S, Tangviriyapaiboon D, Limprasert P.   Siriraj Med J. 2009 December; 61(6):321-3.
13. A systematic, large-scale resequencing screen of X-chromosome coding exons in mental retardation. Tarpey PS, Smith R, Pleasance E, Whibley A, Edkins S, Hardy C, O'Meara S, Latimer C, Dicks E, Menzies A, Stephens P, Blow M, Greenman C, Xue Y, Tyler-Smith C, Thompson D, Gray K, Andrews J, Barthorpe S, Buck G, Cole J, Dunmore R, Jones D, Maddison M, Mironenko T, Turner R, Turrell K, Varian J, West S, Widaa S, Wray P, Teague J, Butler A, Jenkinson A, Jia M, Richardson D, Shepherd R, Wooster R, Tejada MI, Martinez F, Carvill G, Goliath R, de Brouwer AP, van Bokhoven H, Van Esch H, Chelly J, Raynaud M, Ropers HH, Abidi FE, Srivastava AK, Cox J, Luo Y, Mallya U, Moon J, Parnau J, Mohammed S, Tolmie JL, Shoubridge C, Corbett M, Gardner A, Haan E, Rujirabanjerd S, Shaw M, Vandeleur L, Fullston T, Easton DF, Boyle J, Partington M, Hackett A, Field M, Skinner C, Stevenson RE, Bobrow M, Turner G, Schwartz CE, Gecz J, Raymond FL, Futreal PA, Stratton MR.    Nat Genet. 2009 May;41(5):535-43.
14. Web interface-supported transmission risk assessment and cost-effectiveness analysis of postdonation screening: a global model applied to Ghana, Thailand, and the Netherlands. van Hulst M, Hubben GA, Sagoe KW, Promwong C, Permpikul P, Fongsatitkul L, Glynn DM, Sibinga CT, Postma MJ. Transfusion. 2009 Dec;49(12):2729-42. Epub 2009 Aug 25.
15. ความผิดพลาดของการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่านระบบบาร์โค้ด. เพ็ญแข  คงทอง, ปารมี  ทองสุกใส, ประสิทธิ์  เรืองไรรัตน์โรจน์, ปลื้มจิต  บุณยพิพัฒน์, เพ็ญศิริ  ชูส่งแสง, พิพัฒน์ชัย  อภิรักษ์ธัญญกรณ์.  สงขลานครินทร์เวชสาร 2552 กค-สค;27(4):323-34.
16. การใช้แผ่นปิดแผลไทยนาโนเซลล์ รักษาบาดแผลชนิดเฉียบพลันลึกระดับสอง. ยุพิณ  วัฒนสิทธิ์, ศิโรช  จิตต์สุรงค์,  ฝาติม๊ะ  หวันสู, วิชัย  ชี้เจริญ.   สงขลานครินทร์เวชสาร 2552 พ.ค-มิย;27(3):235-48.