ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปี 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วารสาร
1. Incidence, etiology and bone marrow characteristics of non-chemotherapy- induced agranulocytosis. Apinantriyo B, Lekhakula A, Rujirojindakul P. Hematology. 2011 Jan;16(1):50-3. .
2. A new method for FMR1 gene methylation screening by multiplex methylation-specific real-time polymerase chain reaction. Elias MH, Ankathil R, Salmi AR, Sudhikaran W, Limprasert P, Zilfalil BA. Genet Test Mol Biomarkers. 2011 Jun;15(6):387-93.
3. Prognostic Significance of the Mismatch Repair Gene in Colorectal Cancer Patients Treated with 5-Fluorouracil Chemotherapy. Kanjanapradit K, Kanngurn S, Boonpipattanapong T, Sangkhathat S. Songkla Med J. 2011 Jan-Feb;29(1):27-37.
4. Pneumatic reduction of intussusception: factors affecting outcome in Thailand. Kritsaneepaiboon S, Sangkhathat S, Kanngurn S. Asian Biomedicine. 2011 Apr; 5(2):235-241.
5. Modified Jendrassik-Grof Method for Measurement of Direct Bilirubin: An Improvement of In-House Method. Choosongsang P, Bodhikul A, Musinavon P, Pocathikorn A, Prasongsab T, Musaw A, Nubtueboon P. Songkla Med J. 2011 Jan-Feb;29(1):19-26.
6. Extranodal NK/T-Cell Lymphomas, Nasal Type of gamma delta T-Cell Origin Are Not Rare. Pongpruttipan T, Sukpanichnant S, Assanasen T, Wannakrairot P, Kanoksil W, Boonsakan P, Kayasut K, Mitarnun W, Garcia A, Campo E, Choi J, Swerdlow SH.

Modern Pathology. 2011 Feb; 24(Suppl 1): 316A.

7. Differential protein expression in primary breast cancer and matched axillary node metastasis. Thongwatchara P, Promwikorn W, Srisomsap C, Chokchaichamnankit D, Boonyaphiphat P, Thongsuksai P. Oncol Rep. 2011 Jul;26 (1):185-91.
8. Estimation of Plasma Small Dense LDL Cholesterol From Classic Lipid Measures. Srisawasdi PChaloeysup STeerajetgul Y, Pocathikorn ASukasem CVanavanan SKroll MH.  Am J Clin Pathol. 2011 Jul;136(1):20-9.
9. โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับการคำนวณค่าทางสถิติในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอทางนิติเวชศาสตร์. สุคนธ์ ประดุจกาญจนา, จินตนา ประดุจกาญจนา, สุวิทย์ เรืองกิตติสกุล. Songkla Med J. 2011 May-Jun; 29(3):143-53.
10. Investigation of stx2 +eae+ Escherichia coli O157:H7 in beef imported from Malaysia to Thailand. Sukhumungoon P, Nakaguchi Y, Ingviya N, Pradutkanchana J, Iwade Y, Seto K, Son R, Nishibuchi M, Vuddhakul V. International Food Research Journal 2011; 18(1): 381-386.
11. Vancomycin clearance during continuous venovenous haemofiltration in critically ill patients. Chaijamorn W, Jitsurong A, Wiwattanawongsa K, Wanakamanee U, Dandecha P.  International journal of antimicrobial agents. 2011 Aug; 38(2):152-156.
12. Common presentation in an uncommon disease: case report of a patient with primary diffuse leptomeningeal melanocytosis. Dechaphunkul AKayasut KOearsakul TKoonlaboon KSunpaweravong P. J Clin Oncol.  2011 Nov 20;29(33):e816-8.
13. No Prognostic Impact of p53 and P-Glycoprotein Expression in Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma. Rujirojindakul P Aiempanakit KKayasut KLekhakula ASriplung H. ISRN Oncol. 2011;2011:670358.
14. Isolated orbital neurofibroma in NF-1 negative patients. Funarunart PKayasut KHirunpat SPreechawai P. J Med Assoc Thai. 2011 Oct;94(10):1281-2.