การทดสอบทางพยาธิวิทยาคลินิกที่เปิดให้บริการทั้งหมด
(* : รายการทดสอบที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO15189:2012)

การทดสอบ ห้องปฏิบัติการ รหัสกรมบัญชีกลาง
 Antibody identification (tube method) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 22102
 ABO* คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 22105
 ABO & Rh* คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 ABO Cell grouping* คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 22106
 ABO Serum grouping* คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 22107
 ABO& Rh & DAT คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 ABO&Rh & IAT  คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 ABO,Rh & ICT คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 ABO-Rh & DCT คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 Acid elution test โลหิตวิทยา 37999
 Acid fast stain* จุลชีววิทยาคลินิก 35001
 Acid phosphatase and spermatozoa นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 31402
 Adrenoleukodystrophy, ALD มนุษยพันธุศาสตร์ 37541
 Aged Plasma/cryo-removed plasma คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23454
 Albumin* เคมีคลินิก 32403
 Aldolase เคมีคลินิก 32314
 ALP* เคมีคลินิก 32309
 ALP. heat labile เคมีคลินิก 32309
 ALP. heat stable เคมีคลินิก 32309
 Alpha fetoprotein antigen (AFP)* เคมีคลินิก 37302
 ALT (SGPT)* เคมีคลินิก 32311
 Ammonia เคมีคลินิก 32210
 Amniotic fluid (AF) มนุษยพันธุศาสตร์ 30402
 Amylase* เคมีคลินิก 32303
 Amylase(fluid)* เคมีคลินิก 32303
 ANCA ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37015
 Anti D titer คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 Anti-beta2-Glycoprotein 1 IgG by ELISA ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Anti-beta2-Glycoprotein 1 IgM by ELISA ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Antibody identification (gel test) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 22102
 Antibody screening (gel test) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 22104
 Antibody screening (tube method) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 22103
 Anti-cardiolipin IgG  ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37020
 Anti-cardiolipin IgM  ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37020
 Anti-centromere ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37012
 Anti-citrullinated protein  (ACPA) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 AntiD titer คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 30115
 Anti-ds DNA ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37004
 Anti-ENA profile (nRNP, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl70, Jo-1) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Anti-HAV IgG ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36301
 Anti-HAV IgM ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36302
 Anti-HBc (total Ab) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36311
 Anti-HBc IgM ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36312
 Anti-HBe ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36315
 Anti-HBs ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36317
 Anti-HCV ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36331
 Anti-HIV: rapid test (ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36350
 Anti-HIV: screening test* ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36351
 Anti-nRNP ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37008
 Anti-nuclear factor (ANF) หรือ Anti nuclear antibody (ANA) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37003
 Anti-Sm ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37006
 Anti-SS-B ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37010
 Anti-streptolysin O (ASO test) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36001
 Antithrombin III โลหิตวิทยา 30229
 Anti-VZV IgG ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36420
 Aptem คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 Arsenic (Gastric lavage)  นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33502
 Arsenic (Urine) นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33503
 ARX common mutation screening in exon 2 มนุษยพันธุศาสตร์ 37540
 ARX whole gene sequencing (5 exons) มนุษยพันธุศาสตร์ 37548
 AST (SGOT)* เคมีคลินิก 32310
 Autologous blood/whole blood คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23153
 b2-Microglobulin เคมีคลินิก 37304
 Bence - Jone’s protein จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 31102
 Benzodiazepines นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33105
 Bilirubin, Micro* เคมีคลินิก 32209
 Bleeding time โลหิตวิทยา 30210
 Blood alcohol* นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33555
 Bone marrow (BM) test มนุษยพันธุศาสตร์ 30401
 Brucella antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 BUN* เคมีคลินิก 32201
 CA 125 เคมีคลินิก 37306
 CA 153 เคมีคลินิก 37314
 CA 19-9 เคมีคลินิก 37307
 CADASIL (Notch 3) mutation มนุษยพันธุศาสตร์ 37558
 Calcium* เคมีคลินิก 32106
 Campylobacter detection จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 37999
 Carbamazepine นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33101
 Carcinoembryonic antigen (CEA) เคมีคลินิก 37308
 CBC + Diff โลหิตวิทยา 30101
 CD 34+ คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 30504
 CD3&CD19 ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 CD3/CD4* ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 30509
 CD3/CD4*/CD8* ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 CD3/CD8* ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 30509
 Cell count and differential count จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 31301
 Ceruloplasmin เคมีคลินิก 32406
 Charcot-Marie-Tooth type IA มนุษยพันธุศาสตร์ 37522
 Chikungunya IgG (IFA) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36601
 Chikungunya IgM (IFA) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36601
 Chikungunya virus by PCR ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Chimerism DNA นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 37999
 Cholesterol* เคมีคลินิก 32501
 Cholinesterase นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33803
 Chromogranin A ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 CK (Total)* เคมีคลินิก 32304
 CK-MB mass* เคมีคลินิก 37999
 Cl* เคมีคลินิก 32104
 Clostridium difficile toxin A/B จุลชีววิทยาคลินิก 37999
 CMV-IgG antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36441
 CMV-IgM antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36441
 CMV Viral Load (CAP/CTM) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Cold hemagglutinin ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37106
 Complement hemolytic activity (CH50) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37105
 Complete blood count (CBC)* โลหิตวิทยา 30101
 Copper in 24-h urine นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33507
 Copper in serum นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33506
 Copper in urine นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33506
 C-reactive protein เคมีคลินิก 37103
 Creatinine* เคมีคลินิก 32202
 Creatinine (fluid) เคมีคลินิก  
 Criggler-Najjar (UGT1A1) มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 Cross matching  (gel test) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 22115
 Crossmatching คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 22114
 Cryoglobulin test ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Cryo-precipitate คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23455
 Cryoprecipitate (กาชาด) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23403
 Cryo-removed plasma (กาชาด) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23402
 Cryptococcal antigen ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36101
 Cryptosporidium detection จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 37999
 CSF glucose เคมีคลินิก 32203
 CSF Protein เคมีคลินิก 34301
 Culture  - Helicobacter culture (ชิ้น จุลชีววิทยาคลินิก 35106
 *Culture BacT. 1 ขวด จุลชีววิทยาคลินิก 35105
 *Culture BacT. 2 ขวด จุลชีววิทยาคลินิก 35105
 *Culture BacT. 3 ขวด จุลชีววิทยาคลินิก 35105
 Culture C.jejuni จุลชีววิทยาคลินิก 35102
 Culture for aerobe* จุลชีววิทยาคลินิก 35101
 Culture for anerobe จุลชีววิทยาคลินิก 35102
 Culture for B. pertussis จุลชีววิทยาคลินิก 35101
 Culture for B. pseudomallei จุลชีววิทยาคลินิก 35101
 Culture for Brucella จุลชีววิทยาคลินิก 35101
 Culture for C. diptheriae จุลชีววิทยาคลินิก 35101
 Culture for Campylobacter  spp. จุลชีววิทยาคลินิก 35102
 Culture for drinking  water (เพาะเชื้อจากน้ำดื่ม น้ำใช้) จุลชีววิทยาคลินิก 37999
 Culture for fungus จุลชีววิทยาคลินิก 35107
 Culture for mycobacteria จุลชีววิทยาคลินิก 35110
 Culture for renal dialysate (เพาะเชื้อจากน้ำไตเทียม) จุลชีววิทยาคลินิก 37999
 Culture fungus/B 1 ขวด จุลชีววิทยาคลินิก 35105
 Culture fungus/B 2 ขวด จุลชีววิทยาคลินิก 35105
 Culture fungus/B 3 ขวด จุลชีววิทยาคลินิก 35105
 Culture TB 1 ขวด (R)  จุลชีววิทยาคลินิก 35110
 Culture TB 2 ขวด (R)  จุลชีววิทยาคลินิก 35110
 Culture TB 3 ขวด (R)  จุลชีววิทยาคลินิก 35110
 Culture TB/Automate จุลชีววิทยาคลินิก 37999
 Cyanide นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 37999
 Cyclosporine นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33201
 D.Bilirubin* เคมีคลินิก 32207
 DAT คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 22110
 DAT & IAT คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 D-Dimer เคมีคลินิก 30208
 Deafness (Cx 26/GJB2) mutation มนุษยพันธุศาสตร์ 37533
 Dengue Ag/Ab rapid test ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Dengue virus IgM/IgG antibody  ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Digoxin นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33302
 D-Lactic acid เคมีคลินิก 37999
 DMRV (GNE) mutation มนุษยพันธุศาสตร์ 37556
 DNA detection for-thalassemia gene ธาลัสซีเมีย 30404
 DNA detection for -thalassemia gene ธาลัสซีเมีย 30404
 DNA extraction and preparation มนุษยพันธุศาสตร์  
 DNA mutation analysis for Fragile X syndrome* มนุษยพันธุศาสตร์ 37509
 Dopa-responsive dystonia (DYT1)/Primary Torsion Dystonia (PTD) มนุษยพันธุศาสตร์ 37535
 Duchenne/Becker-Linkage มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 Duchenne/Becker-MLPA มนุษยพันธุศาสตร์ 37511
 Dysferlinopathy (Dysferlin) มนุษยพันธุศาสตร์ 37555
 E. histolytica antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36201
 EBV: Anti VCA IgM ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36430
 EBV: Anti-VCA IgG ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36430
 Electrolyte(Na,K,Cl,CO2) เคมีคลินิก 32001
 EM study  จุลทรรศน์อิเล็กตรอน 38330
 Erythrocyte sedimentation rate (ESR) โลหิตวิทยา 30105
 Euglobulin lysis time (ELT) โลหิตวิทยา 30206
 Extem คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 Factor IX assay โลหิตวิทยา 30221
 Factor VIII assay โลหิตวิทยา 30219
 Factor VIII inhibitor โลหิตวิทยา 30220
 Factor XI Deficiency (F11) มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 Factor XII (Hagemen) Deficiency มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 Ferritin* เคมีคลินิก 30306
 Fluid urea เคมีคลินิก  
 FGFR2 mutation มนุษยพันธุศาสตร์ 37559
 FGFR3 mutation มนุษยพันธุศาสตร์ 37559
 Fibrinogen level โลหิตวิทยา 30214
 Fibtem คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 FISH for trisomy 13,18,21,X,Y มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 Fluorescence in situ hybridization using probe Chromosome 13 for trisomy  มนุษยพันธุศาสตร์ 37507
 Fluorescence in situ hybridization using probe Chromosome 18 for trisomy  มนุษยพันธุศาสตร์ 37507
 Fluorescence in situ hybridization using probe Chromosome 21 for trisomy  มนุษยพันธุศาสตร์ 37507
 Fluorescence in situ hybridization using probe Chromosome X Y มนุษยพันธุศาสตร์ 37507
 Fluorescence in situ hybridization using probe DiGeorge/VCF มนุษยพันธุศาสตร์ 37507
 Fluorescence in situ hybridization using probe Prader Willi syndrome มนุษยพันธุศาสตร์ 37507
 Fluorescence in situ hybridization using probe William syndrome มนุษยพันธุศาสตร์ 37507
 Folate เคมีคลินิก 30315
 Fragile X DNA test มนุษยพันธุศาสตร์ 37509
 Free light chain: kappa ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Free light chain: lambda ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Free PSA เคมีคลินิก 37999
 Fresh Frozen Plasma คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23451
 Fresh frozen plasma (NAT) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23452
 Fresh frozen plasma (กาชาด) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23401
 FTA-ABS ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36004
 FTA-ABS IgM antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36005
 Fungi: antimicrobial susceptibility t จุลชีววิทยาคลินิก 35114
 G-6-PD screening โลหิตวิทยา 30310
 Galactomannan Ag ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 GCPS, Greig Cephalopolysyndactyly มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 Gentamicin นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 37999
 GFS, Goldmann-Favre Syndrome มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 GGT เคมีคลินิก 32312
 Giemsa stain โลหิตวิทยา 37999
 Glucose* เคมีคลินิก 32203
 Glucose (fluid)* เคมีคลินิก  
 GNAS1 mutation Analysis มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 Gram stain* จุลชีววิทยาคลินิก 35002
 Ham’s test โลหิตวิทยา 30312
 Hb A1c*  เคมีคลินิก 32401
 HBe Ag ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36314
 HBs Ag Qauntitative* ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 HBsAg* ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36319
 HBV viral load
ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36321
 HCV genotyping ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36334
 HCV viral load ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36333
 HDL-cholesterol* เคมีคลินิก 32503
 HE4 เคมีคลินิก 37999
 Heinz body โลหิตวิทยา 37999
 Hematocrit (Hct) เคมีคลินิก 30104
 Hematocrit (Hct) โลหิตวิทยา 30104
 Hemochromatosis (HFE) มนุษยพันธุศาสตร์ 37536
 Hemoculture and sensitivity, Automate จุลชีววิทยาคลินิก 35105
 Hemoculture and sensitivity, Manual  จุลชีววิทยาคลินิก 35104
 Hemoglobin (Hb) โลหิตวิทยา 30104
 Hemoglobin typing โลหิตวิทยา 30313
 Hemophilia A (F8) Int22Inv มนุษยพันธุศาสตร์ 37525
 Hemophilia A (F8) Linkage มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 Hemophilia A (F8) Mutation มนุษยพันธุศาสตร์ 37554
 Hemophilia B (F9) Mutation มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 Hemosiderin จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 31010
 Heptem คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 Heterophile antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37202
 HIV-1 genotyping drug resistance ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 HIV-1 viral load* ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36362
 HLA Class I for BMT คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 30605
 HLA Class I for KT คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 30609
 HLA Class II for BMT คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 30606
 HLA Class II for KT คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 30611
 HLA X-mat for Kidney คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 30603
 HLA X-Mat for Plt คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 30603
 HLA-B* 15:02 screening มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 HLA-B27 by PCR method คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 HLA-B* 57:01 screening (abacavir) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 HLA-B* 58:01 screening (allopurinol) มนุษยพันธุศาสตร์ ไม่มี
 hsCRP เคมีคลินิก 37999
 Human herpes virus (HHV) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Huntington disease มนุษยพันธุศาสตร์ 37527
 Hyperuricemia (HPRT1 ) มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 IAT คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 30129
 IgA level ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37201
 IgE level ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37350
 IgG level ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37201
 IgM level ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37201
 Immunoglobulin abnormalities ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Inclusion body โลหิตวิทยา 30113
 India ink stain* จุลชีววิทยาคลินิก 35003
 Influenza virus by PCR ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36502
 Influenza virus: rapid test (FIA) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Influenza virus: rapid test (ICT) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Intem คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 Interphase FISH for PML/RARA t(15;17) มนุษยพันธุศาสตร์ 37507
 Interphase FISH for Trisomy 13,18,21 มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 Irradiated คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23501
 Japanese encephalitis B IgM (ไม่รับตรวจจาก รพ.ภายนอก) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36620
 JE-IgM & DN IgG/IgM (R) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Kennedy disease (Spinobulbar muscular atrophy) มนุษยพันธุศาสตร์ 37530
 Ketone เคมีคลินิก 31007
 KOH* จุลชีววิทยาคลินิก 35004
 LDH* เคมีคลินิก 32306
 LDL-cholesterol* เคมีคลินิก 32504
 LE. Preparation โลหิตวิทยา 30124
 Lead นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33508
 Leptospira antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36007
 Leptospira spp. ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Leucocyte depleted fresh frozen plasm คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23453
 Leukapheresis คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23502
 Leukemia immunophenotying คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 30501
 Leukocyte alkaline phosphatase stain (LAP) โลหิตวิทยา 30114
 Leukocyte Depleted Packed Red Cells คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23256
 Leukocyte depleted plateletpheresis คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23357
 Leukocyte Depleted Platelets Concentrate คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23353
 Leukocyte depleted pooled platelet co คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23303
 Leukocyte Depleted PRC คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23255
 Leukocyte depleted PRC (กาชาด) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23203
 Leukocyte depleted single donor PRC/ คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23205
 Leukocyte depleted whole blood (LD.WB คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23102
 Leukocyte poor platelet conc. 4 units คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23352
 Leukocyte poor pooled platelet conc. คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23302
 Leukocyte poor PRC คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23253
 Leukocyte poor PRC (NAT) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23254
 Leukocyte poor PRC (กาชาด) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23202
 Leukocyte-Poor Packed Red Cells คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23254
 Lipase เคมีคลินิก 32313
 Lipid profile(Chol,HDL,LDL,TG)* เคมีคลินิก 32004
 Lithium นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33110
 Liver function test * เคมีคลินิก 32003
 L-Lactic acid เคมีคลินิก 37999
 Lymphocyte (LY) for Leukemia test มนุษยพันธุศาสตร์ 30401
 Lymphocyte (LY) test มนุษยพันธุศาสตร์ 30401
 Lupus anticiagulant assays (complete investigation) โลหิตวิทยา 37999
 Magnesium in   24-h urine นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 32107
 Magnesium in serum นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 32107
 Malarial parasite examination โลหิตวิทยา 30126
 Marfan (FBN-1 ) Mutation มนุษยพันธุศาสตร์ 37549
 Marijuana (Cannabinoid) นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33705
 MBC จุลชีววิทยาคลินิก 35111
 MCV, MCH, MCHC, RDW โลหิตวิทยา 37999
 MECP2 whole gene sequencing มนุษยพันธุศาสตร์ 37539
 Melioidosis IgG ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Melioidosis IgM ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Melioidosis IHA titer (total antibody) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36012
 MEN 2A, MEN 2B (RET ) mutation มนุษยพันธุศาสตร์ 37560
 MERS Cov (rRt-PCR) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Methamphetamine  นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33701
 MIC ต่อเชื้อ จุลชีววิทยาคลินิก 35109
 Mitochrondrail DNA analysis- Leber Hereditary Optic Neuropathy มนุษยพันธุศาสตร์ 37563
 Mitochrondrail DNA analysis-Encephalomyopathy มนุษยพันธุศาสตร์ 37565
 Mitochrondrail DNA analysis-Kearns Sayre/CPEO มนุษยพันธุศาสตร์ 37564
 Mixed study Automate coagulogram (PT) โลหิตวิทยา 37999
 Mixed study Automate coagulogram (PTT) โลหิตวิทยา 37999
 Mixed study Automate coagulogram (TT) โลหิตวิทยา 37999
 MLD, Metachromatic Leukodystrophy มนุษยพันธุศาสตร์ 37538
 Modified acid  fast stain* จุลชีววิทยาคลินิก 35005
 MPV โลหิตวิทยา 37999
 Multiplex methylation specific PCR for Prada Willi/Angelman syndrome มนุษยพันธุศาสตร์ 37512
 Mycobacteria: antimicrobial susceptib จุลชีววิทยาคลินิก 35113
 Mycobacterial culture and sensitvity จุลชีววิทยาคลินิก 35110
 Mycobacterium culture จุลชีววิทยาคลินิก 35103
 Mycoplasma antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36016
 Mycoplasma IgG Ab ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Mycoplasma IgM Ab ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Nemaline Myopathy (ACTA1 ) มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 Nitroblue tetrazolium test (NBT) โลหิตวิทยา 37999
 Non-specific esterase stain โลหิตวิทยา 30109
 NT-proBNP เคมีคลินิก 32407
 Occult blood in feces จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 31203
 Oculopharyngeal muscular dystrophy มนุษยพันธุศาสตร์ 37528
 OGTT(Oral Glucose Tolerance Test)  เคมีคลินิก 32204
 Opiate นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33713
 Organophosphate  นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33604
 Osmotic fragility test (OF) ธาลัสซีเมีย 30125
 Osmotic fragility test (OF) โลหิตวิทยา 30125
 Packed Red Cells คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23252
 Pancreatitis (PRSS 1 ) มนุษยพันธุศาสตร์ 37537
 Pancreatitis (SPINK1 ) มนุษยพันธุศาสตร์ 37562
 Panel 1 (food allergens 1): egg white, cow’s milk, wheat, soybean ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Panel 2 (food allergens 2): shrimp, fish, peanut, egg yolk ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Panel 3 (inhalant allergens): D. pteronyssinus, American cockroach, cat dander, Bermuda grass ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Panel 4 (food mix): egg white, cow’s milk, fish, wheat, soybean ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37359
 Paracetamol นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 37999
 Paraquat (Gastric lavage) นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33605
 Paraquat (Urine) นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33606
 Partial thromboplastin time (PTT)* โลหิตวิทยา 30202
 PAS stain โลหิตวิทยา 30109
 PCR for 7 bacterial gastroenteritis จุลชีววิทยาคลินิก 37999
 PCR for MDR-TB จุลชีววิทยาคลินิก 37999
 PCR for SRY gene มนุษยพันธุศาสตร์ 37508
 PCR for TB จุลชีววิทยาคลินิก 36018
 PCT (Procalcitonin) เคมีคลินิก 37999
 Peroxidase stain โลหิตวิทยา 30109
 pH เคมีคลินิก 31003
 Phenobarbital นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33102
 Phenytoin นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33103
 Phosphorus เคมีคลินิก 32109
 Plasma Cryo Reduced คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23454
 Plasma Exchange คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23504
 Plasma pheresis คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23504
 Plasma tansfer set คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 37999
 Platelet count โลหิตวิทยา 37999
 Plateletpheresis คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23356
 Platelets Concentrate คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23351
 PND (CBC + Thallassemia  screening*) โลหิตวิทยา 30313
 Potassium (K+)* เคมีคลินิก 32103
 PRC (NAT) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23252
 PRC (กาชาด) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23201
 Pregnancy test* จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 31101
 Prenatal diagnosis for alpha Thalassemia มนุษยพันธุศาสตร์ 37568
 Prenatal diagnosis for beta Thalassemia มนุษยพันธุศาสตร์ 37568
 Prenatal Diagnosis for Fragile X syndrome* มนุษยพันธุศาสตร์ 37999
 Prenatal diagnosis using direct mutation analysis มนุษยพันธุศาสตร์ 37568
 Prenatal diagnosis using linkage analysis มนุษยพันธุศาสตร์ 37569
 Prostate specific antigen (total PSA) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37310
 Protein C โลหิตวิทยา 30227
 Protein electrophoresis เคมีคลินิก 32006
 Protein S โลหิตวิทยา 30228
 Prothrombin time (PT)* โลหิตวิทยา 30201
 Quantitative: ß1C (C3c) level ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 38523
 Random platelet conc. (กาชาด) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23301
 RBC count โลหิตวิทยา 37999
 Respiratory syncytial virus (RSV) antigen (rapid test) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Reticulocyte count โลหิตวิทยา 30103
 Rh complete คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 22109
 Rh Typing* คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 22108
 Rheumatoid factor ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37001
 Rickettsia antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Rotavirus antigen ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36425
 Rubella IgG antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36660
 Rubella IgM antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36661
 Salicylate นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33108
 Salmonella  antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36020
 SBC จุลชีววิทยาคลินิก 35112
 Semen analyses จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 31401
 Sensitivity Test จุลชีววิทยาคลินิก 35108
 Serum Iron* เคมีคลินิก 30304
 Serum Osmolality เคมีคลินิก 32101
 Single donor granocyte คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23456
 Single donor platelet conc., Filtered คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23305
 Single donor platelet conc., Non-Filt คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23304
 Single donor platelet, close system คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23356
 Single donor platelet, close system  คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23357
 Single donor platelet, open system คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23354
 Single donor platelet, open system (f คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23355
 Single donor PRC/unit (กาชาด) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23204
 Single donor red cell. (SDR) Filter  คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23207
 Single donor red cell. (SDR) Non-Filt คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23206
 SIT ต่อเชื้อ จุลชีววิทยาคลินิก 35109
 Sodium (Na+)* เคมีคลินิก 32102
 Spinal muscular atrophy  มนุษยพันธุศาสตร์ 37513

 Specific IgE Ab ( 1 allergen)
    -Dog dander     -D.farinae         -Egg white
    -Cow's milk       -Wheat             -Soya bean
    -Shrimp            -Fish                   -Peanut
    -Egg yolk          -D.pteronissinus -Cockroach
    -Cat dander      -Bermuda grass

ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Spinocerebellar ataxia type 1,2,3 มนุษยพันธุศาสตร์ 37529
 Spirochaete by dark field microscope ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 31502
 Stem cell processing for Autologous B คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23505
 Stem cell processing for Autologous P คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23506
 Stem cell processing for Bone marrow คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23507
 Stem cell processing for Cord blood c คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23508
 Stool examination* จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 31202
 Syphilis (RPR) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36003
 Syphilis (VDRL) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36003
 T. pallidum total antibody ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36004
 T.Bilirubin* เคมีคลินิก 32208
 Tacrolimus นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33203
 TB Ag MPT64 จุลชีววิทยาคลินิก 37999
 TB-IGRA ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Theophylline นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33101
 Thrombin time (TT) โลหิตวิทยา 30203
 Thrombophilia-FII & FV HK มนุษยพันธุศาสตร์ 37518
 Thrombophilia-FV Leiden มนุษยพันธุศาสตร์ 37516
 Thrombophilia- MTHFR มนุษยพันธุศาสตร์ 37517
 Thyroglobulin Ab (Anti-Tg) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 Thyroid peroxidase Ab (Anti-TPO) ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 TIBC* เคมีคลินิก 30305
 Tissue culture (TC) test มนุษยพันธุศาสตร์ 30402
 Total CO2* เคมีคลินิก 32105
 Total Protein* เคมีคลินิก 32402
 Total Protein (fluid)* เคมีคลินิก  
 Toxoplasma IgG antibody  ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 36103
 Transferrin* เคมีคลินิก 30307
 Triglyceride* เคมีคลินิก 32502
 Troponin T* เคมีคลินิก 32308
 Urea solubility for factor XIII โลหิตวิทยา 37999
 Urease test  (ชิ้นเนื้อจากกระเพาะ) จุลชีววิทยาคลินิก 35201
 Uric acid* เคมีคลินิก 32205
 Urine 17-KS เคมีคลินิก 34112
 Urine 17-OHCS เคมีคลินิก 34113
 Urine 5-HIAA เคมีคลินิก 34110
 Urine Amylase* เคมีคลินิก 32303
 Urine Calcium* เคมีคลินิก 34006
 Urine Chloride* เคมีคลินิก 32104
 Urine Citrate เคมีคลินิก 37999
 Urine Creatinine* เคมีคลินิก 34101
 Urine Creatinine(24 hours)* เคมีคลินิก 34102
 Urine examination* จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 31001
 Urine Microalbumin เคมีคลินิก 34116
 Urine Osmolality เคมีคลินิก 34001
 Urine Phosphorus* เคมีคลินิก 32109
 Urine porphyrin นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 34115
 Urine Potassium* เคมีคลินิก 34004
 Urine Protein(24 hours) เคมีคลินิก 34104
 Urine Protein(Random) เคมีคลินิก 34103
 Urine Sodium* เคมีคลินิก 34002
 Urine Urea N* เคมีคลินิก 32201
 Urine Uric acid* เคมีคลินิก 32205
 Urine VMA เคมีคลินิก 34105
 Valproic acid นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33104
 Vancomycin นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33005
 VCT โลหิตวิทยา 30204
 Vitamin A เคมีคลินิก 32409
 Vitamin B1 (HPLC) เคมีคลินิก 37999
 Vitamin B12 เคมีคลินิก 32411
 Vitamin D เคมีคลินิก 37999
 Vitamin E เคมีคลินิก 32413
 VLDL เคมีคลินิก 37999
 Von Hippel-Lindau Disease มนุษยพันธุศาสตร์ 37534
 wafer คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23510
 WBC count โลหิตวิทยา 37999
 Whole blood คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23151
 Whole blood (NAT) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23152
 Whole blood (กาชาด) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23101
 Whole Blood(Autologous) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23152
 Wilson disease_Mutation มนุษยพันธุศาสตร์ 37553
 Wright stain โลหิตวิทยา 31503
 Zinc in serum นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 32108
 Zinc phosphide นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 33607
 Zika Virus PCR ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 37999
 การจัดการการรับบริจาคโลหิต คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23509
 ค่าบริการฉายแสงเลือด (ครั้ง) คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23501
 ค่าอุปกรณ์เชื่อมถุงเลือด โดยเครื่องอัตโนมัติ คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23510
 ฉายรังสีผลิตภัณฑ์เลือดหรือสารตัวอย่าง คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 23501
 ตรวจความสัมพันธ์พี่สาว-น้องสาวร่วมบิดาเดียวกัน หรือ ย่า-หลานสาว นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ไม่มี
 ตรวจความสัมพันธ์ร่วมบรรพบุรุษสายบิดาเดียวกัน นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ไม่มี
 ตรวจความสัมพันธ์ร่วมบรรพบุรุษสายมารดาเดียวกัน นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ไม่มี
 ตรวจเชื้อวิธี NAT คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 36361
 ตรวจพิสูจน์ พ่อ-แม่-ลูก นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ไม่มี
 ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และวัตถุพยาน นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ไม่มี