คู่มือการส่งตรวจทางเคมีคลินิก  

   (คลิกเพื่อเปิดดู pdf file ทั้งหมด)   


 การรายงานผลการทดสอบ

 Routine tests ภายใน 2 ชั่วโมง

 Stat test ภายใน 1 ชั่วโมง

  • กรณีขอผลด่วนให้เลือกในการ request ว่า ขอผลด่วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามที่ตกลง