คู่มือการส่งตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก
          (คลิกเพื่อเปิดดูคู่มือ) 

ตารางความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ