กลับหน้าหลักงานบริการของหน่วยธาลัสซีเมีย

เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบในการพิจารณาส่งตรวจธาลัสซีเมียในทารกในครรภ์

1. จะทำเฉพาะกรณีที่คู่สามีภรรยาเป็น พาหะที่เสี่ยงต่อการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 3 ชนิดคือ Hb Bart's Hydrop fetalis, b-thalassemia major และ b-thalassemia with Hb E

คู่สามีภรรยาเป็น ความเสี่ยงต่อโรคธาลัสซีเมีย
a-thal 1 trait + a-thal 1 trait Hb Bart's Hydrop fetalis (1/4)
a-thal 1 trait + Hb H disease Hb Bart's Hydrop fetalis (1/4)
Hb H disease + Hb H disease Hb Bart's Hydrop fetalis (1/4)
b-thal trait + b-thal trait b-thal Major (1/4)
b-thal trait + b-thal Major b-thal Major (1/2)
b-thal Major + b-thal Major b-hal Major (100%)
Hb E trait + b-thal trait b-thal with Hb (1/4)
Homo Hb E + b-thal trait b-hal with Hb E (1/2)
Homo Hb E + b-thal Major b-thal with Hb E (100%)
Homo Hb E + b-thal with Hb E b-thal with Hb E (1/2)
b-thal with Hb E + b-thal trait b-thal with Hb E (1/4) และ b-thal Major (1/4)
b-thal with Hb E + b-thal with Hb E b-thal with Hb E (1/2) และ b-thal Major (1/4)
b-thal with Hb E + b-thal Major b-thal with Hb E (1/2) และ b-thal Major (1/2)
หมายเหตุ : b-thal with Hb E และ b-thal Major บางรายมีอาการไม่รุนแรง สามารถแต่งงานและมีลูกได้
2. ก่อนส่งตรวจธาลัสซีเมียทารกในครรภ์ ต้องทราบผลตรวจระดับดีเอ็นเอ (mutation)ในพ่อและแม่ก่อนเสมอ เนื่องจากความผิดปรกติระดับดีเอ็นเอในธาลัสซีเมียมีหลายชนิด และชนิดของความผิดปรกติในต่างครอบครัวอาจแตกต่างกัน การที่ทราบผลตรวจระดับดีเอ็นเอ (mutation) ในพ่อและแม่ก่อนตรวจทารก จะทำให้ทราบผลตรวจเร็วและแม่นยำ ทั้งนี้เพราะการตรวจทารกในครรภ์จะใช้วิธีการตรวจวิธีเดียวกับวิธีตรวจในพ่อแม่